TITLE

Chinese books

AUTHOR(S)
Chang, Hung-yun
PUB. DATE
September 1994
SOURCE
Booklist;9/1/94, Vol. 91 Issue 1, p29
SOURCE TYPE
Review
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Reviews Chinese books. `Ci Ma,' by Zhen Bi; `Bu deng bie ren song hua lai'; `Ge lou shang xia,' by Guanlong Cao; `Lu ka,' by Guilin Cao; `Lai zi xing hai de xiao xi,' by Hulguan Chen; `Ge lou shang de ti qin shou,' by Haizhu Deng; `Di ren,' by Fei Ge; `Gong Xuan Wu hui yi lu,' by Xuanwu Gong; `Ji jie de rong yan,' by Zhaosen Gu; `Dan shen nu lang 30 xin qing,' by Zlyin Huang; `Hei xuan wo li de bai he,' by Zhu Ji; More.
ACCESSION #
9409222198

 

Related Articles

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics