TITLE

INFLUENCE OF THE PROLACTIN GENE POLYMORPHISM ON SELECTED REPRODUCTION TRAITS IN SOWS OF POLISH LARGE WHITE BREED

AUTHOR(S)
MAZUROWSKI, Artur; MILCZEWSKA, Agata; MROCZKOWSKI, Sławomir
PUB. DATE
April 2013
SOURCE
Journal of Central European Agriculture;2013, Vol. 14 Issue 2, p1
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
The objective of our analyses was to identify prolactin gene polymorphism and determine its effect on reproduction traits in sows. The research included 138 Polish Large White sows from four nucleus herds supervised by the Polish Pig Breeders and Producers Association "POLSUS" based in the kujawsko-pomorskie province. Molecular analyses were conducted using the PCR-RFLP method. Three PRL/TaaI genotypes and two alleles were found in the examined sows. The allele frequency was as follows: PRLIns - 0.50; PRLDel - 0.50, and the genotype frequency was at the following level: Del/Del - 0.27, Ins/Del - 0.45, Ins/Ins - 0.28. We determined the mean age at the first farrowing, and the mean number of piglets born alive and reared until 21 of their lives in two subsequent farrows. No statistically significant differences were found between the genotype variants within the analysed reproduction traits in Polish Large White pigs. The results we obtained prove that there is a need to continue research in this area using a larger group of animals. Celem przeprowadzonych analiz była identyfikacja polimorfizmu genu prolaktyny oraz określenie jego wpływu na cechy rozrodu loch. Badaniami objęto 138 loch rasy wielka biała polska, które pochodziły z czterech stad zarodowych objętych kontrolą Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS„ z regionu kujawsko - pomorskiego. Analizy molekularne przeprowadzono za pomocą metody PCR - RFLP. W obrębie badanych loch zaobserwowano dwa allele oraz trzy genotypy PRL/TaaI. Frekwencja alleli wynosiła: PRLIns - 0,50; PRLDel - 0,50 a frekwencja genotypów kształtowała się na poziomie: Del/Del - 0,27, Ins/Del - 0,45, Ins/Ins - 0,28. Określono średni wiek pierwszego oproszenia, średnią liczbę prosiąt żywo urodzonych i odchowanych do 21. dnia życia w kolejnych dwóch miotach. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między określonymi wariantami genotypów w obrębie analizowanych cech rozrodu świń rasy wielka biała polska. Uzyskane
ACCESSION #
89300156

 

Related Articles

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics