TITLE

Hepatoprotective evaluation of Anogeissus latifolia: In vitro and in vivo studies

AUTHOR(S)
Pradeep, Hulikere Ananth; Khan, Saleemullah; Ravikumar, Karamkonda; Ahmed, Mohammed Fazil; Rao, Meesala Srinivasa; Kiranmai, Mandava; Reddy, Dachani Sudhershan; Ahamed, Shaik Rasheed; Ibrahim, Mohammed; Akbar, Sk Md Fazle
PUB. DATE
October 2009
SOURCE
World Journal of Gastroenterology;10/14/2009, Vol. 15 Issue 38, p4816
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin yeme tutumları ile âile yapısı ve sosyo-demografik de- ğişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'nin değişik bölümlerinde okuyan 202 öğ- renci (131 kız ve 71 erkek) araştırmanın örneklemini oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Kişisel Bilgi Formu", "Yeme Tutumu Testi" ve "Âile Yapısını Değerlendirme Aracı" kullanılmı ştır. Yeme tutumları ile âile yapısı arasında bir ilişki olup olmadığını incelmek için korelasyon analizi, değişkenler arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için ise "t" testi, tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgularda yeme tutumları ile âile yapısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamı ştır. Sosyo-demografik değişkenler açısından yeme tutumlarının, cinsiyet, yaş ve vücut kitle indeksine göre farklılaşırken; yaşanılan yer, gelir düzeyi, harçlık miktarı, ebeveynlerin alkol kullanması, düzenli olarak spor yapma değişkenlerine göre yeme tutumları açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı ğ...
ACCESSION #
44838385

 

Related Articles

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics