TITLE

Katarakt Cerrahisi Sonrası Retina Dekolmanında Tedavi Seçenekleri

AUTHOR(S)
Ünlü, Nurten; Hazirolan, Dicle Öncel; Aksoy, Nilgün Özkan; Demir, M. Necati; Acar, Mehmet A.; Duman, Sunay
PUB. DATE
September 2007
SOURCE
Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous;Sep2007, Vol. 15 Issue 3, p183
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Amaç: Katarakt cerrahisi sonrası retina dekolmanı gelişen olguların klinik ózeliklerinin ve cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi Gereç ve Yóntem: 1995-2005 yılları arasında afak ya da psódofak retina dekolmanı nedeniyle opere edilen 203 olgunun 207 gózü çalışma kapsamına alındı. Olgular uygulanan cerrahi teknik, anatomik ve górsel başarı oranları yónünden retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Gózlerin 90'ı afak, 117'si psódofak idi. Katarakt cerrahisi ile retina dekolmanı arasında geçen süre ortalama 40.14±59.72 ay idi. 141 gózde (%68.1) yırtık saptanırken, 66 gózde (%31.9) yırtık bulunmadı. 171 gózde (%82.6) konvansiyonel dekolman cerrahisi, 22 gózde (%10.6) primer pars plana vitrektomi (PPV), 8 gózde (%3.9) primer PPV + çevresel çókertme ve 6 gózde (%2.9) pnómotik retinopeksi uygulandı. Tek cerrahi ile anatomik başarı oranları sırasıyla %72.5, %68.2, %87.5 ve %50 idi. Son kontrolde ise gózlerin %93.7'sinde anatomik başarı elde edildi. Preoperatif 2.49±0.79 olan górme keskinliği (logMAR cinsinden ortalama) postoperatif 1.27±0.75'e yükseldi. Son kontrolde górme keskinliği konvansiyonel dekolman cerrahisi geçiren grupta 1.2±0.74, primer PPV grubunda 2.08±0.96, PPV + çevresel çókertme grubunda 1.8±0.6 ve pnómotik retinopeksi grubunda 0.6±0.58 idi. Sonuç: Katarakt cerrahisi sonrası retina dekolmanlarının tedavisinde gerek konvansiyonel dekolman cerrahisi, gerekse vitreoretinal cerrahi ile tatminkar anatomik ve górsel sonuçlar elde etmek mümkündür.
ACCESSION #
27694636

 

Related Articles

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics