TITLE

A Case Study Regarding of the Parental Responsibilities to Their Children

AUTHOR(S)
KIRAL, Bilgen
PUB. DATE
January 2020
SOURCE
Eurasian Journal of Educational Research (EJER);2020, Issue 85, p65
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Purpose: This research was conducted to identify the responsibilities the parents did not fulfill. It was carried out in a primary school in Aydin province in the first half of the 2018-2019 academic year. Research Method: The research was a qualitative research design and a case study. A descriptive case study was adopted in this study. Nine primary school teachers were recruited according to the criterion sampling method. The data was gathered by a semistructured interview form and descriptive data analysis was conducted. Results: According to the results of the study, it was found that the parents in the primary school did not fulfill their responsibilities adequately. These unfulfilled responsibilities were physical, educational and emotional responsibilities. The reasons for not being able to perform parental responsibilities were listed as economic, parent or family-related causes. Implications for Research and Practice: The study suggested that students should get free breakfast at school; couples should get parental training both before and after they have become parents, public service advertisements on responsibilities of parents should be broadcasted on TVs, and talks of imams should include the importance of parental responsibilities in their Friday preaches. These suggestions are believed to increase parents' participation in school activities and encourage them to comply with their parental responsibilities. Also, suggestions for researchers are given. The same research could be carried out in schools with low and high socio-economic students or private schools and public schools to make comparisons. Problem durumu: Eğitimde öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin kurulması özelde çocukların, genelde ise okulların ve eğitim sisteminin ve en geniş anlamda da devletlerin iyiliği için gereklidir. Bu üçlü saç ayağından oluşan işbirliğinde velilere büyük görevler düşmektedir. Kimlerin veli olabileceğine ilişkin Türk eğitim sistemindeki mevzuat incelendiğinde; velinin, okula devam eden öğrencinin sorumluluğunu üstlenen aile ya da aile dışında kişiler olabileceği belirtilmektedir. Veli olan kişilerin bir takım sorumlulukları vardır. Her evli ebeveyn çocuklarının doğumuyla birlikte otomatik olarak bir takım sorumluluklar kazanmaktadır (Hall, 1999; Lowe, 2005). Bu sorumluluklar çocuğun ölümü veya ebeveynlerin boşanması ile; velayetin verilmediği ebeveynin ve/veya ebeveynlerden birisinin ölümü ile kaybedilmektedir (Lowe, 2005). Velilerin yükümlülükleri çocuğun yetiştirilmesi ile ilgili her şeyi içermektedir. Çocuğun yaşamı ile ilgili tüm kararlar, yaşayacağı ortam, hangi okula gideceği, hangi tıbbi tedaviyi görmesi gerektiği veya tedavinin reddedilmesi gerektiği gibi sorumluluklar da bunun içerisindedir (Henricson, 2008; Moyo, 2014). Bunun yanı sıra velilerin çocuklarına karşı, onların gelişimine yönelik sorumlulukları da olup, çocuklarının karakter ve yetenek gelişiminde, kültürel ve toplumsal kuralları öğrenmelerinde önemli rolleri ve görevleri vardır (Dethloff, 2005). Sayılanların dışında ailelerin okulla ilgili faaliyetlerde görev almaları da sorumlulukları arasındadır. Öyle ki ailelerin okulla ilgili faaliyetlerde görev almaları, çocuğun topluma kazandırılmasında, akademik başarısının artmasında oldukça etkilidir. Bu sebeple ailelerle/velilerle olan iletişim kanalları sürekli açık tutulmalıdır. Bu iletişim kanalları arasında veli ve öğretmenlerin birebir görüşmeleri, veli toplantıları, telefon görüşmeleri, mailler, WhatsApp mesajları, mektuplar ve ev ziyaretleri sayılabilir (Kıral, 2017a). Bu iletişim kanallarının kullanılması ile velilere, çocukları hakkında sürekli bilgi aktarılarak, sorumlulukları da hatırlatılabilir. Görüldüğü gibi velilerin çocukları üzerinde bir takım sorumlulukları vardır. Bunların bilinmesinin ise önce çocuğa, ardından eğitim sistemine fayda sağlayacaktır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde Türkiye'de bu konuda yeterli araştırmanın olmadığı görülmüştür. Araştırmanın Amacı: Velilerin çocuklarına karşı yerine getirmedikleri sorumluluklarını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçtan yola çıkarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre; 1. Velilerin yerine getirmedikleri sorumlulukları nelerdir? 2. Velilerin sorumluluklarını yerine getirmeme nedenleri nelerdir? 3. Velilerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için yapılması gerekenlere ilişkin önerileri nelerdir? Araştırmanın Yöntemi: Araştırma nitel araştırma desenlerinden birisi olan durum çalışması ile desenlenmiştir. Mevcut durumun ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu araştırma betimsel durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Durum çalışması gerçek yaşamdaki var olan, güncel durumların çalışılmasını, betimlenmesini ve ortaya konulmasını amaçlayan çalışmalardır (Creswell, 2016). Araştırma 2018-2019 akademik yılı birinci yarıyılında Aydın ili Efeler ilçesinde bir ilkokulda görev yapan gönüllü sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Göç İlkokulundan amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme yöntemine göre seçilmişlerdir. Öğretmenleri tercih etmedeki ölçüt en az 10 yıllık mesleki kıdem ve Göç İlkokulunda en az 5 yıllık hizmetlerinin olmasıdır. Çünkü çalışılan okulun veli profilinin anlaşılması için göç ilkokulunda uzun süre çalışmış olmaları ölçüt olarak alınmıştır. Araştırmaya 9 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada güvenirliği sağlamak için Miles ve Huberman (1994) formülünden yararlanılmıştır. Bu çalışma hesaplanan oran % 88 olup; araştırmanın güvenilir olduğu söylenebilir. Araştırmada içerik analizi kullanılmış, doğrudan alıntılar yapılmış, etik unsurlara dikkat edilerek katılımcılara kod ad verilerek çalışmada kullanılmıştır. Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Araştırma sonuçlarına göre göç ilkokulundaki velilerin sorumluluklarını yeterince yerine getirmedikleri tespit edilmiştir. Velilerin yerine getirmedikleri sorumluluklar yetiştirme, öğretimsel ve duygusal sorumluluklar olarak sınıflandırılmıştır. Velilerin yerine getirmedikleri yetiştirme sorumluluklarý arasýnda bedensel olarak beslenme, temizlik, saðlýk, geliþim ve güvenlik sorumluluklarýnýn karþýlanmadýðý gibi bulgularýna ulaþýlmýþtýr. Sosyal olarak yerine getirilmeyen sorumluluklar ise ilgi ve disiplin olarak ikiye ayrýlmýþtýr. Yerine getirilmeyen bu sorumluluklara örnek olarak; çocuklarýn okula kahvaltý yapmadan gelmeleri, kantindeki hazýr gýdalarýn veliler tarafýndan iyi gýdalar olarak deðerlendirilmesi, kýlýk kýyafet yönünden temiz olmamalarý, veliler tarafýndan çocuklarýnýn fiziksel geliþiminin takip edilmemesi, evin kalabalýk olmasý sebebiyle akrabalar tarafýndan veya baba tarafýndan çocuklarýn þiddet görmeleri vb. öðretmenler tarafýndan ifade edilmiþtir. Velilerin yerine getirmedikleri sorumluluklarından bir diğeri öğretimsel sorumluluklarıdır. Bunlar da ilgilenme, kontrol ve güdüleme olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma sonunda, velilerin çocuklarının dersleri ile ilgilenmedikleri, ders çalışma, kitap okuma gibi alışkanlıkları kazandırmadıkları, okula devamlarını sağladıkları fakat sabah çocukların derse geç kaldığı ve kahvaltı yapmadan okula geldikleri, e-okul sistemini kullanmadıkları, çocuklarını ana sınıfına göndermedikleri, çocukların okula eksik materyalle gittiği ve çantalarında programa göre ders materyali, araç-gerecinin olmadığı, çocukların okula ve derslere karşı güdülenmedikleri ve çocukların eğitime, geleceğe dair amaçlarının olmadığı ve velilerin onlara amaç oluşturmadığı tespit edilmiştir. Velilerin yerine getirmedikleri sorumluluklarından sonuncusu ise duygusal sorumluluklarıdır. Velilerin çocukları ile sohbet etmedikleri, ders veya çocukların diğer sorunlarını sorgulamadıkları, arkadaşlarını veya okulda ve mahallede yaptıklarını sormadıkları, paylaşımda bulunmadıkları, çocukları ile vakit geçirmedikleri, geçirdikleri vaktin zorunlu yemek vakitleri olduğu, çocukla birlikte özel bir paylaşımda bulunmadıkları, sevgi ve saygı, sorumluluk gibi değerleri aşılayamadıkları, çocuklara bağırma ile iş yaptırdıkları, çocuklara psikolojik şiddet uyguladıkları vb gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Velilerin sorumluluklarını yerine getirmeme nedenlerinin tespit edildiği bu araştırma sonuçlarına göre veliler ekonomik, veli kaynaklı ve ailevi nedenlerden ötürü sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Yapılan bu çalışmada ayrıca katılımcılara velilerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için neler yapılması gerektiği sorulmuş ve katılımcıların verdiği cevaplar neticesinde öneriler; devletin ve öğretmenlerin yapacakları faaliyetler olarak iki kategoriye ayrılmıştır. Devletin yapacakları arasında aileye yapılan yardımları özellikle kış mevsiminde artırmak, ücretsiz kahvaltı vermek, anne-baba olmadan evvel her bireye annelik-babalık eğitimi vermek, velilere çeşitli eğitimler vermek ve bu eğitimleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmek, ev ziyaretleri ve bire bir görüşmeler yapmak, okul dışı farklı mekânlarda velilerle görüşmelerde bulunmak, gençlik merkezleri açmak, cami imamlarının farklı zamanlarda ve özellikle de cuma günleri velilerin sorumluluklarına ilişkin hutbeler vermesini sağlamak, okumayazma kursları açmak, verilen eğitimler ve kurslar sonunda mutlaka bir belge veya çeşitli ödüllendirmeler yapmak, erken evlenmenin önüne geçmek için çalışmalar başlatmak, taziye evlerini boşken eğitim merkezleri olarak kullanmak, televizyon kanallarında dizi ve program aralarında küçük reklamlar, kamu spotları ile velilerin yerine getirmeleri gereken sorumlulukları, annelik-babalık ile ilgili bilgileri halkla paylaşmak gibi öneriler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu önerilerin dışında aynı araştırma benzer örneklem gruplarında nicel araştırma yöntemi kullanılarak araştırılabilir, sonuçlar genellenebilir ve devlet ortaya çıkan sorunlara topyekün bir önlem alabilir. Aynı araştırma sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ve düşük bir okulda yapılarak velilerin yerine getirdikleri ve getirmedikleri sorumluluklarını kıyaslanabilir. Bu bölgelere yönelik yapılacak Avrupa Birliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından projeler yapılabilir. Destekli projelerin sayıları artırılarak bu bölge insanının dışa açılması, yenilikleri görmesi, kendini önemli ve özel hissetmesi sağlanabilir. Projeler vasıtasıyla elde edilen gelir ile söz konusu okullara kaynak sağlanması için çeşitli çalışmalar başlatılabilir.
ACCESSION #
141537534

 

Related Articles

 • Role of Leadership in Performance of Primary Schools in Kenya: A Case of Mombasa District. Mwamuye, Mwatsuma Kitti; Mulambe, Silvester Ohene; Mrope, Noel Peter; Cherutich, Bernard Kibet // International Journal of Business & Commerce;Nov2012, Vol. 2 Issue 3, p21 

  Education in Kenya has continued being important in propelling the country's development going by the prominence it is being given by the government. The head teachers', teachers and parents' role in the primary school management .remains crucial if the government has to meet its goals. The head...

 • The Problems Teachers Encountered During the Candidacy Process. Yeşılyurt, Etem; Karakuş, Mehmet // International Online Journal of Educational Sciences;2011, Vol. 3 Issue 1, p261 

  This research, which was in a qualitative research design, was performed for the purpose of determining the problems that teachers encounter during the candidacy process. The target population of this research consists of the primary school teachers who are working as teacher candidates at...

 • The Management of Parental Involvement in Multicultural Schools in South Africa: A Case Study. Michael, Sathiapama; Wolhuter, Charl C.; van Wyk, Noleen // CEPS Journal;Mar2012, Vol. 2 Issue 1, p57 

  The aim of this study was to investigate the management of parental involvement in three multicultural schools in the Umlazi District in Durban, South Africa. A literature survey resulting in a theoretical framework on parental involvement in schools, multicultural schools, and the managing of...

 • Study on Parental Involvement Preparation at a Preservice Institution in Mongolia. Sukhbaatar, Batdulam // School Community Journal;Fall2014, Vol. 24 Issue 2, p189 

  In 2008, in order to meet global standards for basic education, Mongolia adopted a new educational system replacing an 11-year system, under which children started primary school at age seven, with a 12-year system in which schooling commences at age six. Since education should be an active...

 • A Study on Turkish and Lithuanian Young Adults' Perception of Values. Öcal, Adem; Yiğittir, Süleyman; Kyburiene, Laima; Navickiene, Gemma // Education & Urban Society;Mar2020, Vol. 52 Issue 3, p489 

  Whether on a national or an international level, it is important to settle how values are comprehended and justified. This study investigates how university students in Turkey and Lithuania make sense of certain values. The study has a pattern of a case study. The respondent selection was made...

 • Orphan enrolment in primary schools and its challenges on the head teachers administrative tasks: a case study of Nandi hills division in Nandi south district, Kenya. Mutilu, Beth Mwelu; Nyabisi, Emily; Ngesu, Lewis Muli; Wachira, Lydia // Educational Research (2141-5161);Jul2011, Vol. 2 Issue 7, p1243 

  The study investigated the effect of rising enrolment of orphans in Nandi hills division on the head teachers' administrative tasks. The study was motivated by the fact that the division registered the highest increment of orphans than other divisions in Nandi south district. The sampled...

 • Parental Involvement in School to Improve Academic Achievement: Primary Teachers' Views. Radzi, Fatin Aliana Mohd; Razak, Mohd Noorazam Abd; Sukor, Nor Hashima Mohd // International Journal of Learning;2010, Vol. 17 Issue 9, p259 

  This is a preliminary study exploring primary school teachers' perception and concerns on encouraging parents' participation in school to improve primary school pupils' academic achievement. Parents' participation in Malaysian schools in improving academic achievement, especially in primary...

 • 'It is a journey of discovery': living with myeloma. de Wet, Rosslyn; Tandon, Anil; Augustson, Bradley; Joske, David; Lane, Heather // Supportive Care in Cancer;Jul2019, Vol. 27 Issue 7, p2435 

  Purpose: Although multiple myeloma (MM) is incurable, many people live with the disease for a number of years. Thus, understanding the effect of the disease and its therapies on the lives of those with MM is important. This qualitative study explores the impact of MM and its...

 • HUNGARIAN PSYCHOTHERAPISTS' EXPERIENCES OF THE COOPERATION WITH SPIRITUAL DIRECTORS AND PASTORAL COUNSELORS: A Qualitative Study. JÁKI, ZSUZSANNA; ITTZÉS, ANDRÁS; KIRI, EDITH A.; SALLAY, VIOLA; KŐVÁRI, MAGDOLNA; TOMCSÁNYI, TEODÓRA // European Journal of Mental Health;Jun2019, Vol. 14 Issue 1, p78 

  There has been a constantly growing interest towards the themes of psychotherapy and spirituality in the past decades. The questions and experiences concerning spirituality can come up and play an important role in the psychotherapeutic relationship. Often another helping relationship, spir -...

 • Prospects and strategies for malaria elimination in the Greater Mekong Sub-region: a qualitative study. Kaehler, Nils; Adhikari, Bipin; Cheah, Phaik Yeong; von Seidlein, Lorenz; Day, Nicholas P. J.; Paris, Daniel H.; Tanner, Marcel; Pell, Christopher // Malaria Journal;6/20/2019, Vol. 18 Issue 1, pN.PAG 

  Background: As malaria elimination becomes a goal in malaria-endemic nations, questions of feasibility become critical. This article explores the potential challenges associated with this goal and future strategies for malaria elimination in the Greater Mekong Sub-region. Methods: Thirty-two...

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics