TITLE

POMIAR DOKONAŃ RELACJI Z KLIENTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCH

AUTHOR(S)
Lew, Grzegorz
PUB. DATE
July 2015
SOURCE
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace N;2015, Issue 398, p289
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Running a business is related to the performance of a series of measures aimed at the opportunity to continue its operations and business development. In order to optimize this activities businesses need information about their effectiveness and profitability. This information can be provided by a suitably designed system for measuring the achievements of the company. Customers are the primary actors allowing to earn revenue by each entity. For this reason, the measurement of achievements in the relationship with customers is a key area of interest for companies' managers. Customer relationships are of particular importance in commercial enterprises, and they are often marginalized in the literature, although they constitute a significant proportion of the business in Poland. The purpose of this article is to present the basic measures of achievement of relationships with customers in commercial enterprises and to assess their suitability.
ACCESSION #
110337625

 

Related Articles

 • ROZWIÄ„ZANIA LOGISTYKI, TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I OCHRONY ÅšRODOWISKA W LAFARGE CEMENT S.A. – CEMENTOWNI LAFARGE W BIELAWACH. DRELICHOWSKI, LUDOSŁAW; PIECHOWICZ, AGNIESZKA // Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza /;2011, Issue 40, p107 

  W pracy dokonano analizy rozwi¹zañ organizacji zarz¹dzania w zak³adzie produkcyjnymkorporacji miêdzynarodowej Lafarge Kujawy w Bielawach ujmuj¹cejstosowane do wspomagania zarz¹dzania technologie informacyjne jako czynnik intensyfikacjitych procesów. Istotnym elementem...

 • The network of performance art festivals as an independent art institution... - a historical survey. Kaźmierczak, Małgorzata // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia de Arte ;2017, Vol. 12, p5 

  Artykuł jest przeglądem historycznym festiwali sztuki performance, organizowanych od lat 60. do czasów współczesnych w wybranych krajach Europy, obu Ameryk i Azji. W tekście wymieniono ok. 120 festiwali organizowanych jednorazowo i cyklicznie, nacisk położony jest...

 • Ocena OpÅ‚acalnoÅ›ci Wzbogacania Wêgla W UkÅ‚adach Osadzarek Coal Cleaning In Jig Systems - Profitability Assessment. Boron, Sergiusz; Pielot, Joachim; Wojaczek, Antoni // Mineral Resources Management / Gospodarka Surowcami Mineralnymi;Sep2014, Vol. 30 Issue 3, p67 

  Procesy wzbogacania mają decydujący wpływ na zbyt produktów handlowych. Ważnym zagad-nieniem jest uzyskiwanie maksymalnej wartości produkcji z wêgla surowego przy różnych kontrak-tach handlowych. Istotne jest wiêc poszukiwanie nowych sposobów zwiêkszenia...

 • Modelowanie Koncentracji Czêści StaÅ‚ych W Nadawie Do Flotacji Wêgla Kamiennego Modeling of Solids Concentration in the Feed for Coal Flotation. Joostberens, Jarosław // Mineral Resources Management / Gospodarka Surowcami Mineralnymi;Sep2014, Vol. 30 Issue 3, p55 

  W polskich rozwiązaniach systemów sterowania i monitorowania procesu flotacji wêgla kamien-nego zwykle z parametrów nadawy tylko natêżenie przepływu oraz koncentracja czêści stałych są mierzone w sposób ciągły. Z punktu widzenia sterowania procesu...

 • Zeros, Poles, and Fixed Points of Meromorphic Solutions of Difference Painlevé Equations. Shuang-Ting Lan; Zong-Xuan Chen // Abstract & Applied Analysis;2014, p1 

  In this paper, we mainly study the properties of transcendental meromorphic solutions f(z) of difference Painlevé equations w(z + 1)w(z - 1)(w(z) - 1) = η(z)w²(z) - λ(z)w(z) and w(z + 1)w(z - 1)(w(z) - 1) = η(z)w(z) and obtain precise estimations of the exponents of convergence of...

 • Approximate Quadratic-Additive Mappings in Fuzzy Normed Spaces. Ick-Soon Chang; Yang-Hi Lee // Discrete Dynamics in Nature & Society;2014, p1 

  We examine the generalized Hyers-Ulam stability of the following functional equation: 2 ƒ(x + y + z + w) + ƒ(-x - y + z + w) + ƒ(-x + y- z + w) + ƒ(-x + y + z - w) + ƒ(x - y - z + w) + ƒ(x - y + z - w) + ƒ(x + y - z - w) - 5ƒ(x) - 3ƒ(-x) - 5ƒ(y) -3ƒ(-y) -...

 • Story of the W and Z (Book Review). Firestone, Alexander // Physics Today;Aug87, Vol. 40 Issue 8, p72 

  Reviews the book 'Story of the W and Z,' by Peter Watkins.

 • Series of Operators in L( â„‚) that are Proportional to Unitary Ones. Shirokov, N. // Journal of Mathematical Sciences;Oct2014, Vol. 202 Issue 4, p613 

  We prove that singular integral operators in L( ℂ) defined by the formula where | w( z) − w(ξ)| ≤ c| z − ξ|, z, ξ ∈ ℂ, are proportional to unitary ones if and only if w(z) = az or $$ w(z)=b\overline{z} $$.

 • Projectors deliver powerful performance.  // NZ Business;Jul2012, Vol. 26 Issue 6, p60 

  The article features new models to Epson's Z Series large venue projector including the EB-Z10000/EB-Z10005, the EB-Z8450WU/EB-Z8455WU and the EB-Z8350W/EB-Z8355W.

 • On analytic multifunctions. Sadullaev, A. S. // Mathematical Notes;Jun2008, Vol. 83 Issue 5/6, p652 

  For any multifunction S ⊂ D z × ℂ w , we give a criterion for analyticity (pseudoconcavity) in terms of plurisubharmonicity of the function V( z, w) = −ln ρ( w, S z ), where ρ( w, S a ) stands for the distance from the point w to the set S a = S ∩ { z = a}.

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics