TITLE

THE ROLE OF TRANSNATIONAL INTEGRATION IN FORMING OF NORTHEAST ASIAN COMMUNITY

AUTHOR(S)
Grabowski, Marcin
PUB. DATE
November 2014
SOURCE
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace N;2014, Issue 370, p41
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
The paper will analyse building and stumbling blocks of possible formation of the Northeast Asian Community in the foreseeable future. Analysis will be primarily based on system-theory, but only transnational and international levels (understood as inter-state level) will be taken into account. Supranational level, being at a very early stage of development in Northeast Asia, will be mentioned in a model, however, not fully analysed in this paper. The hypothesis of presented paper is as follows: building blocks of NE Asia Community exist at the transnational level (especially economic cooperation) and stumbling blocks at international (inter-state) level, especially in the political sphere. Azja Północno-Wschodnia jest bez wątpienia kluczowym obszarem nie tylko dla regionu Azji i Pacyfiku, lecz dla szeroko pojętego systemu międzynarodowego. Niestety spory polityczne i militarne czynią z niej również jeden z najistotniejszych obszarów niestabilności czy potencjalnie przyszłych intensywniejszych konfliktów militarnych. Z tego powodu inicjatywa Korei Południowej z 2008 r. mająca na celu stworzenie Szczytu Trójstronnego Chin, Japonii i Korei Południowej wydaje się szansą na stabilizację tego regionu. Analiza opiera się na teorii systemowej, przy czym tylko dwa poziomy systemu będą szerzej omawiane, tj. poziom transnarodowy oraz międzynarodowy (rozumiany jako międzypaństwowy). Poziom ponadnarodowy, został tylko wzmiankowany w tworzonym modelu. Przedstawiona hipoteza zakłada, że czynniki wspierające integrację trójstronną istnieją w wybranych obszarach poziomu transnarodowego, szczególnie w zakresie współpracy gospodarczej, podczas gdy czynniki tę współpracę utrudniające mieszczą się głównie na poziomie międzynarodowym (międzypaństwowym), szczególnie w sferze politycznej.
ACCESSION #
109152591

 

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics