TITLE

Bir Ortaöğretim Kurumunda Gerçekleştirilen Bilim Sergisinin Sergide Görev Alan Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

AUTHOR(S)
SAHİN, Esin; ÇELİKKANLI, Nuray ÖNDER
PUB. DATE
December 2014
SOURCE
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & M;2014, Vol. 8 Issue 2, p75
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen bilim sergisinin, sergide görev alan öğrenciler üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, serge sürecinde gerçekleştirilen katılımcı açık gözlemler ve sergi sonunda sergide görevli 9 öğrenciyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile veri toplanmıştır. Elde edilen görüşme verileri için içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Gözlem verileri ise, mülakatlardan elde edilen verileri destekleyip desteklememeleri açısından ele alınmıştır. İçerik analizi sonucunda, sergide görev alan öğrenciler üzerinde serginin olumlu etkileriyle ilgili 15 kod, 4 tema altında toplanmıştır. Bu temalar; iletişim, olumlu duygular/beceriler, farkındalık ve bilgi temalarıdır. Serginin olumsuz etkileriyle ilgili 10 kod, farklı 4 tema altında toplanmıştır. Bu temalar ise öğretmen, dinleyici, fiziki koşullar ve öğrenci kaynaklı nedenler temalarıdır. Çalışmada ayrıca gözlem verilerinin genel olarak görüşmelerden elde edilen bulguları desteklediği belirlenmiştir. Serginin, görev alan öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri incelendiğinde, sergiyi koordine eden öğretmenlere büyük görev ve sorumlulukların düştüğü, öğretmenlerin müdahalesi ile olumsuzlukların birçoğunun ortadan kaldırılabileceği veya en az seviyeye indirilebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.
ACCESSION #
100344042

 

Related Articles

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics